DS Lvíček


Provozní informace:

Název zařízení: Dětská skupina Lvíček Moravský Beroun
Adresa: Masarykova 371, Moravský Beroun
Pracovní doba: Po-pá: 8-16.30 (po dohodě od 7.00)
Kapacita: v jeden okamžik maximálně 4 děti
Kontaktní osoba:Lenka Jurečková
Telefon:737 006 315
Email:jureckoval.eccehomo@seznam.cz, mikrojesle@seznam.cz
Web:www.mikrojeslelvicek.cz
Facebook:Mikrojesle Lvíček

Personální obsazení:

Lenka Jurečková
Dana Metelková

Vzdělání: 

Rekvalifikační kurzy Chůvy

Registrace: 

Krajská hygienická stanice Olomouc

Cílová skupina:

rodiče s dětmi do 4 let věku

Financování:

  • Evropský sociální fond  – Operační program zaměstnanost
  • Nadační fond Veolia

Konkrétní činnost:

Denní režim:

 8.00 – 9.30           volné hry, didaktické činnosti, pohybové aktvity 

 9.30 – 9.45           úklid hraček, dokončení práce svačinka, hygiena 

 9.45 – 10.00          svačinka 

10.00 – 11.45          pobyt venku 

11.45 – 12.30          příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek 

12.30 – 14.00         odpočinek/náhradní klidová aktivita 

14.00 – 14.30         oblékání, hygiena, svačina 

14.30 – 16.00         společné zájmové činnosti, hry 

16.00 – 16.30         úklid, příprava na odchod domů

Aktivity:

  • hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly; 
  • pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody; 
  • výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislostí, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami 
  • vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd; e. vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty.
Děti
Děti
Děti