OPZ Projekty


Komu se nelení, tomu se zelení

Realizace projektu: 1.1.2019 až 31.12.2021

Projekt „Komu se nelení, tomu se zelení“ podporuje osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností k začlenění na trh práce pro cílovou skupinu mladší 25 let a osoby starší 50 let v Olomoucké aglomeraci. Cílem projektu je podpora zaměstanosti a adaptibility pracovní síly, přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků a zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Více informací naleznete na stránkách komuseneleni.cz .

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mládí vpřed!

Realizace projektu: 1.1.2020 až 31.12.2022

Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Realizací aktivit směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, jim umožníme kvalitní vstup do samostatného života .
Bude se jednat o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce.

Kontaktní osoba:

Jana Janů, DiS.
Tel.: 725 434 322
Email: mladivpred.eccehomo@seznam.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014644

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb Ecce Homo Šternberk, z.s.

Realizace projektu: 1.4.2020 až 31.3.2022

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity služeb SAS na území ORP Šternberk. Především pak ve městech Moravský Beroun a Šternberk. Výše uvedeného cíle chceme dosáhnout pomocí realizace následujících aktivit:

  1. Analýza, vyhodnocení a tvorba doporučení procesů sociálních služeb
  2. Kontinuální metodická podpora
  3. Vzděláváním zaměstnanců
  4. Nastavení mezioborové spolupráce
  5. Evaluace

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Kráčmarová, MBA
Tel.: 733 564 699
Email: kracmarova.eccehomo@seznam.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015357

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Příměstské tábory – „Prázdninová Nenuda“

Realizace projektu: 1.7.2020 až 30.4.2022

Realizací projektu Příměstské tábory Moravský Beroun -“ Prázdninová Nenuda“ naplňuje žadatel opatření vycházející ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bystřička. Podporuje sladění pracovního a rodinného života cílové skupiny aktivitou „Příměstské tábory“ o jarních a letních prázdninách.

Mgr. Pavlína Kráčmarová, MBA
Tel.: 733 564 699
Email: kracmarova.eccehomo@seznam.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015369

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity sociálně právní ochrany na Moravskoberounsku

Realizace projektu: 1.7.2020 až 30.6.2022

Projekt se v rámci sociálně právní ochrany dětí zaměřuje na podporu zdravých funkcí rodiny, posilování její individuální i komunitní identity a schopnosti řešit stávající i možné sociální potíže. Aktivitami buduje a obnovuje funkce rodiny.

Lenka Kochová
Tel.: 739 825 889
Email: kochova.eccehomo@seznam.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015833

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kluby Nenuda

Realizace projektu: 1.1.2021 až 31.12.2022

Realizace projektu Zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol – Kluby Nenuda doplňuje chybějící kapacity v oblasti péče o děti. Podporuje sladění pracovního a rodinného života cílové skupiny ve školním roce aktivitou „Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování “ a o školních prázdninách pak druhou aktivitou „Příměstské tábory“. Projekt působí ve dvou lokalitách – Šternberku a Pňovicích.

Michaela Dvořáková
Tel.: 605 466 991
Email: dvorakova.eccehomo@seznam.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016369

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Děti
Děti
Děti